Wat is kinderalimentatie?

Gezinsvriendelijkscheiden.nl-en-kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een recht van het kind. Als ouders gaan scheiden, moeten zij in het levensonderhoud van hun kinderen blijven voorzien. Dit heet kinderalimentatie.

Als ouders probeer je zo goed mogelijk voor je kind te zorgen. Ook ben je verplicht om in het levensonderhoud van je kind(eren) te voorzien; de leeftijd van het kind speelt daarbij geen rol. Een voorwaarde is dat er sprake is van behoeftigheid: dat wil zeggen dat een kind niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Kinderen tot 21 jaar zijn altijd behoeftig. Zijn de kinderen ouder? Dan wordt per situatie bekeken of zij behoeftig zijn.

Wanneer betrek je de kinderen bij kinderalimentatie?
Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, zijn zij niet bevoegd om zelf afspraken te maken over kinderalimentatie. Degenen die het gezag over de kinderen hebben, mogen dat wel. Dat zijn meestal de ouders. Als ouders scheiden, zijn zij in veel gevallen dus degenen die afspraken maken over de kinderalimentatie. Zijn de kinderen 18 jaar of ouder? Dan kunnen zij zelf, samen met de ouders, afspraken maken over de kinderalimentatie. Tussen 16 en 18 jaar dienen zij wel geïnformeerd te worden over de afspraak hierover.

Tot wanneer betaal je kinderalimentatie? En aan wie?
Tot een kind 18 jaar is, ontvangt de verzorgende ouder de kinderalimentatie. Dit is de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Vanaf 18 jaar ontvangt het kind zelf de alimentatie. Het kind kan dan aangeven dat de verzorgende ouder ook het bedrag ontvangt na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Hoe bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie?
In de praktijk wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald aan de hand van het rapport ‘kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling van kinderalimentatie’, het Tremarapport en de bijlagen daarbij.

Aan de hand van het inkomen van beide ouders bereken je wat de kosten van de kinderen zijn en wie welk deel van deze kosten voor zijn rekening moet nemen. Dit resulteert meestal in een bedrag dat de ene ouder als kinderalimentatie betaalt aan de verzorgende ouder.

Welke kosten betaal je voor een kind?
De ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, moet alle kosten voor dit kind betalen. Behalve de kosten die samenhangen met het verblijf bij de andere ouder. Je kunt de kosten voor kinderen verdelen in verblijfskosten en kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten.

Wat zijn verblijfskosten?
Verblijfskosten zijn de kosten die een ouder maakt wanneer het kind bij deze ouder verblijft volgens de zorgregeling. Naast eten en drinken vallen hier bijvoorbeeld ook de kosten van vakantie, uitjes en vervoerskosten onder. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld – het gaat kort gezegd niet om daadwerkelijk kosten, maar om een vastgesteld bedrag – en zijn inkomensafhankelijk. Bij een hoger inkomen geven mensen meer uit aan vakantie en uitjes dan bij een lager inkomen. Met deze kosten wordt bij het vaststellen van de alimentatie rekening gehouden.

Wat zijn kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten?
Kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten zijn alle overige kosten voor het kind, die losstaan van het verblijf. Denk aan kosten voor school, sporten, kleding, schoeisel, telefoon, computer et cetera.

De ouder waar het kind zijn hoofverblijf heeft, moet deze kosten betalen en ontvangt hiervoor een bijdrage van de ander ouder in de vorm van kinderalimentatie. Ouders kunnen hierover andere afspraken maken; leg dit goed vast in een ouderschapsplan of gezinsplan.

Wat is een kinderrekening en wanneer gebruik je die?
In situaties waarbij de zorg nagenoeg gelijk is verdeeld (co-ouderschap) kan je overwegen om met een kinderrekening te werken. Beide ouders storten – afhankelijk van hun inkomen – een bepaald bedrag op deze rekening, waar vervolgens de kosten van de kinderen van worden betaald.

Het is belangrijk dat de onderlinge communicatie goed is als jullie kiezen voor een kinderrekening. Ook is het van belang om de afspraken over de kinderrekening goed vast te leggen in een ouderschapsplan, wat wij liever een gezinsplan noemen:

  • Wie betaalt welk bedrag?
  • Welke kosten betalen jullie van de rekening?
  • Wat gebeurt er als er te weinig saldo op de rekening staat?
  • Hoe gaan jullie om met onvoorziene uitgaven?
  • Wanneer overleg je als je geld wilt opnemen van de rekening?

Wat zijn de voordelen van een kinderrekening?
Een kinderrekening heeft voordelen. Bijvoorbeeld dat beide ouders overzicht hebben in wat wel en niet is betaald (meer transparantie). Ook hebben ouders vaak het idee dat zij op een gelijke wijze bij de kinderen zijn betrokken.

Wat zijn de nadelen van een kinderrekening?
Een nadeel van een kinderrekening is dat de rechten en plichten rondom die rekening niet wettelijk zijn vastgelegd. Dit betekent dat je een rechterlijke uitspraak nodig hebt als een van de ouders zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Ook bij andere conflicten rondom een kinderrekening ben je afhankelijk van de rechter.

Wat is kinderbijslag?
Kinderbijslag is een tegemoetkoming van de rijksoverheid in de kosten van verzorging en opvoeding voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de woonsituatie. De sociale verzekeringsbank voert de kinderbijslag uit.

Wie krijgt de kinderbijslag?
Je kunt kinderbijslag aanvragen als het kind tot jouw huishouden behoort, of als jij de ouder bent die het kind onderhoudt. Bij co-ouderschap (waarbij de zorg in gelijke mate is verdeeld) kunnen beide ouders de kinderbijslag aanvragen. Het is dan ook van belang dat jullie hierover goede afspraken maken in het gezinsplan. Beantwoord daarbij vragen als:

  • Wie vraagt de kinderbijslag aan?
  • Aan wie wordt de kinderbijslag uitbetaald? Aan één ouder of aan allebei, ieder de helft?

Wat is kindgebonden budget en wie ontvangt het?
Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Bij een scheiding daalt het gezinsinkomen per huishouding meestal, omdat een van de ouders naar een ander adres verhuist. In dat geval maken ouders eerder gebruik van het kindgebonden budget.

De ouder die het recht op kinderbijslag aanvraagt voor een kind, ontvangt ook het kindgebonden budget voor dit kind.

Dit is één onderdeel van de scheiding en roept al zoveel vragen op. Uiteraard begeleiden wij jullie hierin, zodat alle voor- en nadelen worden besproken en leggen wij het uit in een persoonlijk gesprek.

Beluister de podcast

Deel dit artikel

Bekijk meer Blogs